30 Απριλίου, 2021 - Ηλέκτριση Έγου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ5

Δρομολογείται η σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν ολοκλήρωσης των έργων διασύνδεσης από εργολάβο του ΔΕΔΔΗΕ.