ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΒΛΑΧΘΙ 2

Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου.