ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ9

Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου