ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΘΑΛΕΡΟ

Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευή του έργου