ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΧΩΜΑ 3

Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου