ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΧΩΜΑ 1

Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου