ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΑΡ. ΑΓΡΟΤ. 1156 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου.