ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΦΒ2

Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου.