ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΑΓΚΑΘΙΑΣ

Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου