ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ηλέκτριση Έργου ΜΑΛΤΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.