ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ηλέκτριση Έργου ΑΒΙΟΥ

Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.