ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ηλέκτριση Έργου ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΦΒ2

Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.