ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΑΒΙΟΥ

Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.