ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Χρηματοδότηση Έργου ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναμένεται η χρηματοδότηση του έργου από την τράπεζα Procredit ύψους 80% του προϋπολογισμού του. Αναμένεται η υπογραφή της δανειακής σύμβασης και η εκταμίευση του 80% του προϋπολογισμού του έργου.